Bo Lindkvist Hemsida

Min Släktforskning.

Anders Carlsson

Man ca 1611 - 1716  (105 år)


Personlig information    |    Noteringar    |    Händelse-karta    |    Alla    |    PDF

 • Namn Anders Carlsson 
  Född ca 1611  Gåsalycke, Urshult (G) Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  Kön Man 
  Yrke Nämndeman, Kyrkvärd och Bonde på Rössvik och Gåsalycke i Urshult 
  Död 15 Jan 1716  Gåsalycke, Urshult (G) Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  Syskon 1 syskon 
  Person-ID I20340  Bossebus
  Senast ändrad 11 Feb 2013 

  Far Carl Persson
            f. ca 1575
            d. 19 Jan 1645, Rössvik, Urshult (G) Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder 70 år) 
  Mor Ingeborg Månsdotter
            f. ca 1590
            d. Feb 1670, Gåsalycke, Urshult (G) Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder 80 år) 
  Gift ca 1610 
  Familjens ID F8985  Familjeöversikt  |  Familjediagram

  Familj Anor Nilla Åkesdotter
            f. ca 1623, Rössvik, Urshult (G) Hitta alla personer med händelser på denna plats
            d. 8 Maj 1715, Gåsalycke, Urshult (G) Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder 92 år) 
  Gift ca 1644 
  Barn 
  Gift: 1x1. Kerstin Andersdotter
            f. ca 1648, Gåsalycke, Urshult (G) Hitta alla personer med händelser på denna plats
            d. 24 Maj 1719, Gåsalycke, Urshult (G) Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder 71 år)
  Gift: 2x2. Anna Andersdotter Gift: 2x2x 
            f. ca 1654, Rössvik, Urshult (G) Hitta alla personer med händelser på denna plats
            d. 28 Apr 1729, Sjöalycke, Urshult (G) Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder 75 år)
   3. N Andersdotter
            d. Jun 1665, Rössvik, Urshult (G) Hitta alla personer med händelser på denna plats
  Gift: 1x4. Åke Andersson
            f. ca 1665, Rössvik, Urshult (G) Hitta alla personer med händelser på denna plats
            d. 2 Jan 1742, Trehörna Södregård, Urshult (G) Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder 77 år)
  Gift: 1x5. Carl Andersson
            f. Jan 1668, Rössvik, Urshult (G) Hitta alla personer med händelser på denna plats
  Gift: 1x6. Nils Andersson
            f. ca 1672, Gåsalycke, Urshult (G) Hitta alla personer med händelser på denna plats
            d. 30 Nov 1759, Gåsalycke, Urshult (G) Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder 87 år)
  Senast ändrad 25 Sep 2012 
  Familjens ID F6194  Familjeöversikt  |  Familjediagram

 • Händelse-karta
  Länk till Google MapsFödd - ca 1611 - Gåsalycke, Urshult (G) Länk till Google Earth
  Länk till Google MapsDöd - 15 Jan 1716 - Gåsalycke, Urshult (G) Länk till Google Earth
   = Länk till Google Earth 

 • Noteringar 


  • Kinnevalds härads dombok 1652-53.Samma dag framkom för retta Feltvebellen Gunmundh Make hwilken är på fördh Gåselycke et halft Cronohemman i Urshult socken, huilket Anders Carlsson för thäta åboet hafuer, och såsom här et gammalt bruk och Sedhuana ? hafuer wedh grentsen at tå then ena hafuer flöt af hemmanet så Crono som Frelse, hafuer then giort et Sämjemåhl medh then till hemmanet efterkom och honom som aflötia skulle, at han skulle hafua penningar som Un-? , somblige mehr somblige mindre som the kunde blifua sams om, hafuer alltså thenne Feltwäbellen låtit sig öfuer thala, af förbe.te Anders och hans Moder Ingeborgh och Systeren Elin, thet the medh godh willia, wille hemmanet afståå, och ifrån flötia, emädan samma ½ hemman är i Krigsfolkets Jordeboken infördt, och then tiänar Feltväbellen förr, ljikväll hafuer han måst lofua them ther oppå samma ½ Cronohemman bodde 80 Dr Smt från ähn han fick them ? sigh, ther oppå hafuer Anders Carlsson opburet 40 Dr Smt i penningar och pänningwärde, och hans Syster Elin opburet 9 Dr Smt och ähuru slipper Feltwäbbellen ej then medh, u.than han Anders Carlsson hatar? Ochundsejer feltwäbbelen Gunmun Make at låtha sogh få fulla summan till 80 Dr Smt syllnat, som feltwäbbellen skulle hafua honom Anders Carlsson och hans Moder och Syster tillsagt och lofuat, förr ähn som han fick them af förbe.ta hemman Gåsalycke at affläta, thet är et olagliget kiöph hälst och emedan förbe.te Anders Carlsson somär een bonde at ?? hller bortselja then ringaste fortsmåen af någon CronoJordh, eij heller är thet feltwäbbellen för sigh sin hustru och barn något nytigt, at så öfuentyrligen ärläggia någon pänningar på CronoJordh, ty hemmanet är fulkombligen infördt i Krikgsfolkets Jordeboken, och så snart at thenne feltwäbbelen igönom dödem afgåer, heller älliest af tiänsten förlofuat blifuer, tå hafuer huarken han hans hustru eller barn någon nyta af samma penningar, eij heller hafuer thenne feltwäbellen nödigt at rösta uppå samma hemman som dock CronoJordh är, och giör tiänst före, och af ?? uthan penningar få honom som alla andra officerer och gemene efter ? Krigsfolkets Jordebook förordnat, ? för någon bonde at boo, bruka och besittia, Alldenstund Anders Carlsson och sin Moder Ingeborg och Systeren Elin hafua unnerståt sigh at sälja Cronojordh och therföre opburet penge, ther till the slätt ingen skiäll och beskedd haft hafuer, ty dömmer retten och nembden feltwäbellen Gumme Make sina utlagda penningar och pänningwärde igen af förbe.de Anders Carlsson och hans Modher Ingeborgh och Syteren Elin som the i så måto olagligen upburit och annammat hafuer, och förbe.te feltwäbell åthniuter Kongl. Resolution efter Krigsfolks Jordebokens innehold samma hemman på sin tiänst, ny-tia bruka och ? beholla, så länge honom thet af öfuerheten besåt blifuer.  • Kinnevalds härads dombok i april 1665.Anders Carlsson i Rössvik, aflade sin domare och nämbdemans ed.  • Kinnevalds härads dombok 1670.Anders Carlsson i Rössvik klageligen berättar at för 23 år sedan bodde fältväbelen Gumme Make på Gåsalycke, som nu kallas Knagsmåla i Urshult socken 1/2 kronegård, den honom på tienst inrympt blef och för ähn han inkom uthi gården, hafver hennes man Gumme till henne gifvit utfrysnings penningar, till Nils och hustru Botil, item Måns, Hillegerd, Märit och Elin som hemmanes besute efter deras föräldrar, penningar och penningars värde till 80 daler silvermynt ty är den efter hafver Gumme Make berörda kronohemman bort bytt till Bosse Suänsson med ett annat kronohemman han åbodde i samma socken Rössvik gård och Bosse gaf honom till i byte 58 daler silvermynt, förmäler hans attest den 29 may 1669. Makes enckia hustru Elin Carlsdotter nekar till summan och nej mer vederkommit än 38 daler silvermynt. Gumme Make flytte strax till Rössvik och bodde där i 3 år. Bosse Suänsson uppdrog Gåsalycke till Anders Carlsson, hans moder Ingeborg och systern Elin Carlsdotter som Gummes hustru var, för penningar 220 daler silvermynt. Den tid välborne herr Gustav Taubenfeldt bekom Rössvik och Gumme Make gården åbodde berättar enckian och hon blef sagdt af hemmanet och herr Taubenfeldt skall hafva gifvit honom lof att afflyttia det låftet han på Rössvik bygdt hade, det sedan af Gumme Make förfaldt blef till en frälsegård Sjöalycke, 14 dagar för vårfrutid, drog han till den 1/2 gården Gåsalycke, den till Bosse försåldt hade och Anders Carlsson åbodde med sin moder och syster, trängde Anders med moderen och systeren der ifrån mot deras villia och icke ännu till dato åtniutit de penningar tillbaks, Gumme Make tog på gården byte, hafver alltså .... hemmanet och penningar besuttit och innehafvit i 17 år. Emedan Anders Carlsson hafver förskutit de penningar till Bosse, som Gumme Make emot tog, förmenas han sig dem att sökia hos enckian igen. Detta uppskutes med domb till nästa ting och Bosse tillstädes kommer.  • Kinnevalds härads dombok 1670.Samma dag ställes för rätten, Bosse Suänsson, att vittna i den stridighet, emellan Anders i Rössvik och hustru Elin Carlsdotter, om de penningar Bosse utgifvit hade till Gumme Make i gårdabyte 58 daler silvermynt, men Bosse icke vill med att bekräfta. Emedan minnet må för honom i så långelig tid fallerat hafva, ty blifva 38 daler silvermynt som hustru Elin underkännes, hennes man Gumme Make af Bosse i gårdebyte uppburit hafva och Bosse Suänsson sin rätt till Anders i Rössvik uppdragit, sin betalning att söka hos hustru Elin. Emedan Gumme Make månde sig betalning att sökia hoos hustru Elin i Knagsmåla emot bondens Anderses villia till rätta och penningarna som utgiften var nu betald hafver.  • Kinnevalds härads dombok 1670.Anders i Rössvik och hustru Elin Carlsdotter, är på följande sätt förlikta, således, att Anders afstår alle gården Rössvik och inflötte skall till Knagsmåla, att besittia och bruka halva hemmanet med hustru Elin och skifta sig åker och äng rätt itu, husen delas af de gode män dertillförodnas, och de sielfva på ..... Hennes måg Nils Arvidsson, skall flötia till Rössvik och detta byte på dem emellan på eget äfventyr blifva oqvaldt och stå skall mellan hemmanen äro kronojord bägge och på kronans behag blifva besittna.  • Kinnevalds härads dombok 1681.Anders Carlsson i Gåsalycke, gifver tillkänna huru såsom hans hemman Gåsalycke är uppbygdt och upptagit på skattehemmanet Möllekullas ägor, huilcket och bevittnades af nämbden och sampteliga närvarande allmogen, ty meddelas honom här öfver härads attestatum.  • Kinnevalds härads dombok 1685.Nämndemannen Anders i Gåsalycke klagar till soldaten Åke Nilsson i Hökhult att han nu på tingsplatsen med värjan hugget honom 7 hugg för gammal afvund, beskiyllandes nämndemannen vara orsaken till sin faders fattigdomb och framropar till vittne Peder Månsson i Förnan som edligen med hand å book berättar att soldaten Åke förebrådde nämndemannen det han skulle varit orsaken till sin faders ruin, det nämndemannen nekade, då han gick ifrån soldat drog han ut värjan och slog honom om armen ett slag med flatan, dock utan blånad eller blodvite. Ty plicktar han i kraft af 4 cap. konung.. för tingsfreden brutit 40penningar och för han i vredsmod blottat sin värja plicktar 6 penningar, slagit honom ett slag af anledning af det 3 penningar.  • Kinnevalds härads dombok 1696.Såsom nämndemannen Anders Carlsson i Knagsmåla är till en hög ålder kommen, att han intet orkar längre sitta i rätten, hafvandes han uti 38 år denna sin tienst förestådt och såsom han nu begiärer afsked, ty lämnar honom och det samma med vederhängdt tillbörligt beröm, att han sig i denna sin tienst har stukat och stält, som en förståndig, skickelig, nykter, redelig och ärlig man ägnat och bordt. I dess ställe intog till nämnden efter aflagd ed Niclas i Wrångaböke.  • Kinnevalds härads dombok 1697.Nämndeman för detta Anders i Knagsmåla, skrifver tingsrätten till, att han sf godt beråd och betänkande hafver giordt den förordning, att hans yngsta söner Carl och Nils Anderssöner skola få lösa den 1/4 som han åbor i Gåsalycke för 100 daler smt, alltså uppbudes och samma 1/4 efter begäran till bemälte båda hans söner.  • Kinnevalds härads dombok 1705.Upplästes ett testamentsbref utgifvit af nämndeman Anders Carlsson i Knagsmåla och dess hustru Nilla Åkesdotter, daterat den 24 aprilis 1705 af innehåld att deras son Nils Andersson och sonhustrun Märta Persdotter bägges deras barn, skola niuta och behålla halfva Knagsmåla, som berättas vara aflingejord för 140 daler silvermynt, hvilcket testamente ... exhiberas påskrifves och efter begiäran af tingsrätten confirmeras, så vida det är enligt med kongl. majts testaments stadga.  • Anders Carlsson i Gåsalycke är inkallad till rätten 1707 som vittne i ett tvistemål mellan Dunshult och prästagården, där han säger att han har sin son boendes i Dunshult (Carl Andersson).  • Den 15 januari, testamente efter gamle nämndemannen Anders i Gåsalycke 1 daler, till de fattige 8 öre.  • Den 15 januari dödde nämndemannen och kyrkvärden Anders Carlsson i Gåsalycke, 105 år gammal.  • Den 15 januari testamente efter gamle nämndemannen Anders i Gåsalycke, 1 daler, till de fattiga 8 ör.


Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Bo Lindkvist.