Bo Lindkvist Hemsida

Min Släktforskning.

Christen Jacobsson

Man ca 1675 - (möjligen före 1745)


Personlig information    |    Media    |    Noteringar    |    Händelse-karta    |    Alla    |    PDF

 • Namn Christen Jacobsson 
  Född ca 1675  Stora Beddinge, Källstorp (M) Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  Kön Man 
  Yrke Rusthållare, Hemmansåbo i Lilla Beddinge 
  Död (möjligen före 1745) 
  Syskon 1 syskon 
  Person-ID I154  Bossebus
  Senast ändrad 22 Okt 2021 

  Far Jacob Eskilsson Gift: 2x2x 
            f. ca 1615
            d. 27 Mar 1695, Tullstorp (M) Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder 80 år) 
  Mor Boel Persdotter
            f. ca 1635
            d. 5 Feb 1699, Tullstorp (M) Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder 64 år) 
  Gift (före 1673) 
  Familjens ID F135  Familjeöversikt  |  Familjediagram

  Familj 1 Anor Elsa Jönsdotter
            f. ca 1676, Stora Beddinge, Tullstorp (M) Hitta alla personer med händelser på denna plats
            d. 12 Jun 1728, Stora Beddinge, Tullstorp (M) Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder 52 år) 
  Relation - Utom äktenskap 23 Jan 1704 
  Barn 
   1. Karen Christensdotter
            f. 23 Jan 1704, Lilla Beddinge (M) Hitta alla personer med händelser på denna plats
  Senast ändrad 13 Aug 1999 
  Familjens ID F112  Familjeöversikt  |  Familjediagram

  Familj 2 Anor Anna Hansdotter
            f. 19 Jun 1691, Nr 21, Lilla Beddinge (M) Hitta alla personer med händelser på denna plats
            d. 8 Maj 1766, Stora Beddinge, Tullstorp (M) Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder 74 år) 
  Gift 7 Dec 1712  Lilla Beddinge (M) Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  Noteringar 
  • Dominica 2 advent wigdes drängen Christen Jacobsson af Lilla Beddinge och pigan AnnaHansdotter ibm.
  Barn 
  Gift: 1x1. Hans Christensson
            f. 14 Feb 1714, Nr 22, Lilla Beddinge (M) Hitta alla personer med händelser på denna plats
            d. ca 1788, Stora Beddinge Nr 24, Tullstorp (M) Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder 73 år)
   2. Jacob Christensson
            f. 8 Jan 1716, Nr 22, Lilla Beddinge (M) Hitta alla personer med händelser på denna plats
  Gift: 1x3. Nils Christensson
            f. 26 Jan 1718, Nr 22, Lilla Beddinge (M) Hitta alla personer med händelser på denna plats
            d. 13 Sep 1772, Nr 39, Lilla Beddinge (M) Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder 54 år)
  Gift: 2x4. Jöns Christensson Gift: 2x2x 
            f. 15 Jan 1720, Nr 22, Lilla Beddinge (M) Hitta alla personer med händelser på denna plats
            d. mel 1778 och 1784, Stora Beddinge Nr 3, Tullstorp (M) Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder 57 år)
  Gift: 1x5. Boel Christensdotter
            f. 28 Mar 1722, Nr 22, Lilla Beddinge (M) Hitta alla personer med händelser på denna plats
   6. Anders Christensson
            f. 30 Jun 1724, Nr 22, Lilla Beddinge (M) Hitta alla personer med händelser på denna plats
            d. 18 Jul 1725, Nr 22, Lilla Beddinge (M) Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder 1 år)
  Gift: 1x7. Elna Christensdotter
            f. 18 Jun 1726, Nr 22, Lilla Beddinge (M) Hitta alla personer med händelser på denna plats
            d. 11 Mar 1760, Stora Beddinge, Tullstorp (M) Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder 33 år)
  Senast ändrad 28 Feb 1998 
  Familjens ID F113  Familjeöversikt  |  Familjediagram

 • Händelse-karta
  Länk till Google MapsGift - 7 Dec 1712 - Lilla Beddinge (M) Länk till Google Earth
   = Länk till Google Earth 

 • Text-dokument
  Ett barn och tre fäder
  Ett barn och tre fäder

 • Noteringar 
  • Ett barn och tre fäder

   Det hela började med – not. I Lilla Beddinge kyrkobok år 1704:”den 3 söndagen efter trettondagen döptes et oächta pigebarn wed nampn Karna, modren Elsa Jönsdotter, fadren Christen Jacobsson, barnet föddes den 23 january. Per Påhls hustru bahr barnet. Faddrar: Anders Jacobsson, Jöns Andersson, Oluf Pers hustru Elna.”Fortsättningen tilldrar sig i och utanför tingssalen, och även på Hemmanet nr 2 Lilla Beddinge.Parterna i målen: 1/ Elsa Jönsdotter, barnets moder, förut piga hos Jöns Trulsson. 2/ Christen Jacobsson, utlagd barnafader, dräng hos Jöns Trulsson. 3/ Jöns Trulsson, åbo på nr 2 Lilla Beddinge. 4/ Elna Larsdotter, hustru till Jöns Trulsson. 5/ Rasmus Andersson, dräng i Östra Vemmenhög.Vittnen: Elna Persdotter, barnmorska, gift med Per Påhlsson på nr 19 Lilla Beddinge och länsmannen Eric Wahlberg.Händelseförloppet som följer, är en avskrift ur Vemmenhögs Häradsrätts arkiv 1704/05.Cronones lendzman wehlborne Christian Fiskerström för retten framstelte drengen Christen Jacobsson i Lilla Bedinge och Elsa Jönsdotter i Stora Bedinge, som lönskelege med hwarandra begåt.Dhe anklagade tillstodo dhetta theras bråt, och förmente drengen at Elsa Jönsdotter haft med flera en honom olåflig beblandelse.Hwarpå han uthlade drengen Rasmus Andersson i Östra Vemmenhög, uppå hwilkens wegnar hans broder Lars Andersson ibidem framstodh och bekiente dhetta legermåhl.Påståendes drengen Christen Jacobsson at ock hans matfader Jöns Trulsson i Lilla Bedinge haft olåfligt omgenge med Elsa Jönsdotter, men han nekade aldeles dhertill.Hwarföre Christen Jacobsson ingaf en skrift ifrån kyrkioherden i Kielstorp Mag: Klerck, af indehåld, at han blef infordrad at döpa Elsa Jönsdotters barn, som föregafs hwara swagt, då Jöns Trulsson i Hl:e kyrkioherdens nerwaro sagt til henne:”Seg nu medan presten er her om iag begert någon tijd at ligga hos dig, eller dhet giort.” Hwartil hon swarat thesse ord: ”Tigen stilla.”Men hwad hon i födslen bekiendt, er jordegummans Elin Per Påhlssons i Lilla Bedinge bekant, som sielfwa skriften ad acta uthwijsar, hwaruppå bemelte jordegumman som ock i thetta måhl til witne instemdt hwar, framstodh och efter föregående förmanning at uthseija sanningen, blef samteliga afhörde – aldenstund Jöns Trulsson hwar ennu intet framkommen.Jordegumman hwilken uthsade, at ner hon först til Elsa Jönsdotter blef hemptadt, frågade hon henne hwem barnafadren hwar, då hon sade: ”Iag har intet haft med någon man at bestella.”Ner thet nu tog på henne at hon föda skulle sade hon ner fostret hwar födt, at först hade Rasmus Andersson S:t Hans dag tijd med henne at bestella och drengen Christen Jacobsson om pingsedag och walborgsmäss – så galet talte hon, men nembde intet om Jöns Trulsson – och hafwandes intet wijdare i dhenna sak at witna.Elsa Jönsdotter tilstod omsijder at Jöns Trulsson haft olåflig beblandelse med henne, men nekade at han hwar barnafadren, segandes at drengen Christen Jacobsson hade först och Jöns Trulsson sedan med henne at bestella.Retten fandt nödigt at genom cronones lendzman til i morgon låta framskaffa Jöns Trulsson, at med Elsa Jönsdotter i dhetta måhl confronteras – blifwandes saken emellertijd upsat.Den 24 february continnerade tinget:Cronones lendzman wehlborne Christian Fiskerström för retten inkom och berettade, at Jöns Trulsson i Lilla Bedinge som förmehnas haft olåflig beblandelse med Elsa Jönsdotter i Stora Bedinge, hwar nu framkomen hwarföre han för retten infordrades, men nekade aldeles til dhenna beskylning.Retten förehöll honom at Elsa Jönsdotter frijwiligt på honom bekient hafwer.Elsa Jönsdotter inkallades och confronterades med Jöns Trulsson men uppå tilfrågan nekade hon aldeles, at han haft någon olåfligt omgenge med henne. Retten förestelte henne, at hon frijwiligt på Jöns Trullsson bekient hafwer, Elsa Jönsdotter förklarade sig heröfwer sålunda, at hon intet wijdare sagt än at dhet motte blifwa så til mannen kom fram sielf.Lendzmannen berettade at ner Elsa Jönsdotter kom från retten, begerte hon låf at gå hem, men då han nekade henne sådant och frågade hwarföre hon intet tilförne bekient på Jöns Trulsson swarade hon at dhet hwar tijd nog nu, sampt således än ytterligare tilstod sin inför retten frijwilige bekienelse.Beropandes elliest lendzmannen til saken uplysning uppå hwad cronones lendzman wehl:t Eric Wahlberg som uthan jef framstod och efter aflagd eed witnade, at ner Jöns Trulsson kom hijt til tingsplatsen let han kalla lendzmanen til sig, som frågade honom hwarför han icke igår hijt kom, dertil han swarade, at han intet kunde komma för än han fick mod, seiandes lendzmannen: ”Iag hörer at qwinfolcket lagt eder uth.” men han swarade:”dhet tror iag intet, ”och suckade deröfwer seiandes: ”Kiäre Eric Wahlberg hielp mig til retta och swara för mig, men han sade: ”dhet giör iag intet”, wettandes intet wijdare.Jöns Trulsson nekade at så passerat hwar, och förmente at lendzmannen sådant bewijsa bör.Drengen Christen Jacobsson inkallades och confronterades med Jöns Trulsson, hwilken beretade, at Jöns Trulsson ropte honom om morgonen af sengen til sig ner presten hwar dijtkalladt och sade: ”kunne wij intet förlijkas om at wij begge hwarit med om gerningen, och tilböd at uthlegga böterna för drengen om han wille taga sig dhet uppå, hwilket hans egen hustru hörde, som gick och jemrade sig, sampt bad at drengen wille giöra dhetta, om icke för mannens så för hennes skull.Resolution. Tingsretten har för skieligt funnit, at drengarne Christen Jacobsson och Rasmus Andersson som tilstådt at dhe olåflig beblandelse haft med Elsa Jönsdotter bör tilfölie af lag och Kongl. Maijt:s beslut af anno 1694, plickte hwardera sine 10 dlr. Smt. Til treskigtes och derjemte undergå kyrkioplickt.Men hwad Jöns Trulsson angår så blifwer saken med honom och Elsa Jönsdotter til sanningens desto better uthforskadt til nesta ting upsat.Den 13 juny Anno 1704: Elin Jöns Trulssons i Lilla Bedinge hade incitera låtet sin man Jöns Trulsson för begånget enfalt hor med kohnan Elsa Jönsdotter i Stora Bedinge, påstående at hon sin måhlsegande ret at hans böter undfå motte.Jöns Trulsson tilstodh dhetta sit bråt, hwilket han hwid senaste tinget inte weladt bekienna. Jemwehl ock tilstodh kohnan Elsa Jönsdotter dhetta med Jöns Trulsson begångna enfahlte hor.Resolution: Aldenstund Jöns Trulsson och Elsa Jönsdotter inför retten tillstådt ock bekient at dhe enfalt hor bedrifwet, alt förty pröfwar tingsretten för skieligt, at dhe efter strafordningen böre plickte. Han ska som en gift man sine 80 dlr. Och hon såsom en ledig persohn sine 40 dlr. Smt. Till treskigtes egandes.Jöns Trulssons hustru som saken incitera låtet, bekoma grunde retten af hans böter, hwarjemte så wehl han som Elsa Jönsdotter böra undergå kyrkioplickt efter kyrkiolagen, och der hon intet skulle hafwa at böta med, plickte hon med kroppen.Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Bo Lindkvist.