Bo Lindkvist Hemsida

Min Släktforskning.

Olaus Olai Hägg

Man ca 1530 - 1604  (74 år)


Personlig information    |    Media    |    Noteringar    |    Händelse-karta    |    Alla    |    PDF

 • Namn Olaus Olai Hägg 
  Född ca 1530 
  Kön Man 
  Yrke Kyrkoherde i Urshult 1574-1604 
  Död 16 Jun 1604  Dunshult, Urshult (G) Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  Person-ID I31956  Bossebus
  Senast ändrad 26 Aug 2015 

  Barn 
  Gift: 1x1. Anders Olofsson
            f. Dunshult, Urshult (G) Hitta alla personer med händelser på denna plats
            d. ca 1645, Hönshylte, Almundsryd (G) Hitta alla personer med händelser på denna plats
  Gift: 1x2. Gunnil Olofsdotter
            f. ca 1560, Dunshult, Urshult (G) Hitta alla personer med händelser på denna plats
            d. Hackekvarn, Urshult (G) Hitta alla personer med händelser på denna plats
  Gift: 1x3. Per Olofsson
            f. Dunshult, Urshult (G) Hitta alla personer med händelser på denna plats
            d. Apr 1647, Hackekvarn, Urshult (G) Hitta alla personer med händelser på denna plats
  Gift: 1x4. N Olofsdotter
            f. Dunshult, Urshult (G) Hitta alla personer med händelser på denna plats
   5. Elina Olofsdotter
            f. Dunshult, Urshult (G) Hitta alla personer med händelser på denna plats
  Gift: 1x6. Kirstina Olofsdotter
            f. Dunshult, Urshult (G) Hitta alla personer med händelser på denna plats
  Senast ändrad 1 Maj 2016 
  Familjens ID F9139  Familjeöversikt  |  Familjediagram

 • Händelse-karta
  Länk till Google MapsDöd - 16 Jun 1604 - Dunshult, Urshult (G) Länk till Google Earth
   = Länk till Google Earth 

 • Text-dokument
  Herr Oluff Hägg Kyrkoherde i Urshult
  Herr Oluff Hägg Kyrkoherde i Urshult

 • Noteringar 


  • Kinnevalds härads dombok 1603.Samma dag kom för rätta Jon Björnsson ridefogde i Kinnevalds härad fullmyndig med breff och sigill på desse ...... vägnar nämlig Gudmund i Horsholm, Gise i Skyttemåla, Per i Biörstorp, Jon i Möllekulla, sampt på all för de syskones ...... vägnar och tingskötte hederlige mannen herr Oluff i Urshult halfva Hönshylta gård lagbuden och lagstånden för penningar 150 daler huilka penningar de bekände sig bekommit hafva, ty dömdes samma halfva gård med alle dess rätta utlagor in med herr Oluff och hans arfvingar i evärdeligt ägo.  • Olaus Olai Haegg var en allvarsam och nyttig man, vilken ägt stor makt i församlingen, dessutom var han rik. Herr Olufs förmögenhet framgår av ett taxeringsdokument från år 1600, där uppgives att han föregående år sådde 7 tunnor säd samt hade 3 par oxar, 1 par stutar, 1 tjur, 20 kor, 4 kvigor, 20 får, 3 svin, 5 hästar och 98 lod silver. Enligt domboken ägde han bland annat Dunshults gård, som på den tiden var prästgård. Han blev mördad 8 dagar före midsommar 1604.  • Hönshylte gårdSkattegård i Almundsryd, fanns bara en skattegård enligt längdernaKinnevalds häradsrätt 1603-06-30Samma dagh kom för rätta Jon Biörnß wn-d[er]fougt i Kinnewals häratt fulmyndighmed breff och Segell på desse Effthers.wegna N Gerdmund i Horsholm Gise iSkyttemåla, Pehr i Biörstorp Jon i Möl-lekulla, sampt på alla för:de syskones ge-mens wegna och tingskötte hed[er]lig Manher Oluff i Wrshultt halffwa hönshyl-ta gård lagbuden och lagstånden förPen[ninga]r _ 150 dal[e]r huilka Pen[ninga]r de bekändesigh bekommitt haffua thy dömdis samme halff[v]agård med alle des rätte utlagor in wnd[er]här Oluff och hans arffua til Euärde-ligh ägo etc.Källa: Kinnevalds häradsrätt AIa:1 (1603-1651) Bild 70 / sid 4 (AID: v393334a.b70.s4, NAD: SE/VALA/01552)  • Kinnevalds häradsrätt 1685-02-25§17Efter begiäran beuitnas af Nämbden och kringstående allmo-gen som här om kunnogt ähr, att Duunsmåla uhrshulta S:när i förre tijdher uptaget på Dunshulte skatteägor,dhet efterskrifne trowärdige gamble mäns JnlefwereradeAttes förmähler, Confirmerat af kiörkioherden dher samma-städes, Erewyrdige och höglärde M:r Magno Wiselio, Männer-nas nampn, Eßkell Haraldson i Duunsmåla om 81 åhr PädherSimonson i Sångaremåla 80 åhr gamball, Måns Månßon iBuskehult om 76 åhr huilcka för ålderdomb Swagheeter intetförmå komma till tinget, så lydandes att deras sal. för-fädher hafua för dhem berättat det kiörkioherden Sal. her Olofägde Skattegården dunshult, och på dhet han sin Cappelan Sal.herr Erick måtte sigh widh handen hafua i sin ålderdomb efter-läth han honom på Skattegårdens odelägor och utmarck up-byggia een stuga och dher till inhägna något lijte till åkeroch ängh, som är dunsmåla första bygynnelse.Källa: Kinnevalds häradsrätt AIa:2 (1681-1687) Bild 1910 / sid 188 (AID: v393335.b1910.s188, NAD: SE/VALA/01552)  • Helt klart ägde herr Olof i Urshult Dunshult skattegård. Det framgår både av vittnen 1685, 1707 och i landskapshandlingarna 1591-1593. Det framgår av vittnesmål att herr Olof hade sin kaplan boende på Dunshults gård. Dunsmåla blev till genom att han knoppade av en del av Dunshult för sin kaplan herr Erik att bo där. Under åren 1596-1608 upptas kaplanerna herr Hans och herr Håkan i jordeboken på Dunshult.1610 köpte Per Carlsson i Hackekvarnen med sin hustru Gunnel Dunshult av Anders Olofsson m.fl. i utbyte mot hans ¼ av Hönshylte gård. Hönshylte ägdes enligt brevet 1603 till fullo av herr Olof eller hans arvingar. Av domboken 1650 framgår det att Carl Perssons hustru Gunnel var syster till Anders Olofsson.Då Carl Persson och hans hustru ägde en del i Hönshylte och köppte upp Dunshult av Gunnels syskon, båda gårdar vilka ägts av herr Olof, så bör Gunnel Olofsdotter och Anders Olofsson vara barn till herr Olof i Urshult. Vilket också stöds av att det fanns en sonson till herr Olof vid namn Olof Andersson som vittnar om Dunshult.Olof Andersson vittnar också att herr Olofs dottersöner blev gifta med herr Stens döttrar i samband med tvisten kring Dunshult. En av hans (styv)döttrar var Anna Persdotter som blev gift till Dunshult med löjtnanten Sven Jonsson. Om han då är en dotterson till herr Olof (och därmed hade bördsrätt till gården) så kan hans fader vara herr Jon i Älmeboda som av allt att döma var gift med en Kerstin Olofsdotter, dotter till herr Olof.En annan av Stens döttrar, Anna Stensdotter blev gift med en Per Jonsson i Agnaryd, Mistelås. Möjligen är han den andra dottersonen som blev gift med en av herr Stens döttrar.  • Underskrev uppsala mötes beslut 1593. Död 8 dagar före midsommar 1604.Herr Oluf, som han vanligen kallas, uppgives av Krok ha varit en "allvarsam, nyttig man", vilken ägt stor mark i församlingen. Såsom rik och myndig omtalas han ock av Wiesel, vilken om honom berättare följanre: "Han war föddes här uthi Församblingen och kan jag förspöria af hans slecktingar, att han studerat wid någon Academi. Uthi hans tijd woro Presten och Fougden mäst rådande i Orthen till att rothera och utskrifwa Folck, jembwähl widh HÄrads-Ting, som synas kan af 100:de åhrs gamla Jordabref, att the jämbwähl af Presten äro ratificerade. Hvaraf sahl: Oluf tillfälle fick att bredewid en Andelig man blifwa en Weltman, begaf sig ock på Kiöpenskap, hölt en Krämboo, och effter han allestädes hade sin FInger framme, samkade han store Rijkedomar, serdeles Penningar, och slog sin egen Stempel på alla the Rijksdahler han lade uthi en kista, hwilken kista han innemurade i Sacristian westan till uthi muhren, inom then långa stoora Steenen wid Hörnet. Och war wid samma tijd en slemt partij boandes uthi Buskahult, hwilka kommo under wädret med och slogo sig tillsammans, 5 stycken arga bofwar, bryto uth then stoora Steenen en natt och stuhlo bort Kistan, som Penningarna woro förwarade uthi. Hwaröfwer sahl: Hr Oluf sig swårligen ijfrade uthi sina Predikningar medh fulminerande och bannande, hwilka the sielmar eij tohla kunde, passade altså på sahl: Gubben en Lögerdagz eftermiddag, tå han gick upp till Ladugården till Qwinfolcken, som äfwen tå planterade kåhl, och lade bägge armarna på en Stättestång, och wid han stod i sina gudeliga tanckar och meditationer kom en kuhla farande honom i hiertat, hvaraf han stalp nedh och wardt död. Thet förlöp en rund tijd, att ingen bahneman spordes, intilldess en af dhe stemplade Rdr rögde them. Tree blefwo grepne, 2 steglade gent här emot Kyrkian, hwaraf dhen Lyckan ännu kallas Stegel-lyckan. Then tredies krop blef parterat och satt widh åtskilliga wägamöthen på Juul. The 2 som undsluppo, mördade ynkeligen hwarandra, och blefwo dheras kroppar lagde i hofwar uthi östra stoora skoghen." Om samma sak berättas i Kinnevalds dombok, att misstankarna för stölden fallit på Jöns i Ulsryd och Peder Håkansson, varför de av hövitsmannen Måns Jonsson efterspanades. Blott jöns blev fången men flydde och begav sig till skogen, där han förenade sig med Peder Håkansson och en annan skogsman vis namn Jöns Spåre. Dessa tre gingo åtta dagar före midsommar 1604 till prästgården, där Peder Håkansson sköt herr Oluf. (Värend och virdarna, II, s. 369).Herr Olufs förmögenhet framgår av ett taxeringsdokument från år 1600, där det uppgives, att han föregående år sådde 7 tunnor säd samt hade 3 par oxar, 1 par stutar, 1 tjur, 20 kor, 4 kvigor, 20 får, 3 svin, 5 hästar och 98 lod silver.Källa: Växjö Stifts Herdaminne  • Kinnevalds häradsrätt (GHA) 1620-10-19Sammedagh framlade Wellerdh man h. Jon i Ælmebodaet Lagafångz Breff, lydandes om Hönßhylte gårdh dat:1603. den 30 Junij, förmälandes at för:de ¿ gårdhenär gifuit Pen[ninga]r _____ 150 d[a]l[e]r.Och för then andre halfparten Pen[ninga]r ____ 15(2) d[a]l[e]r.Och efther dhe som denna gården hafua sålt, Vele lö-sa honom igen, derföre blef så afsagt, att när dhe går-den lösa Villia, schola dhe gifua så månge Pen[ni]gar, såßomdhe gården tilförene sålt hafua etc.Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Bo Lindkvist.