Bo Lindkvist Hemsida

Min Släktforskning.

Noteringar


Träffar 251 till 300 av 7,881

      «Föregående «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 158» Nästa»

 #   Noteringar   Länkad till 
251

Birger Knutsson Trolle (son av Knut Trolle, tab 3). Förde en från höger tre gånger styckad sköld. Riddare före 1365. Död före 1381-05-03. Gift 1:o med Katarina Vastesdotter i hennes 4:e gifte (gift 1:o med Eskil. Gift 2:o med Nils Lärka. Gift 3:o med Gisle), men äktenskapet förklarades olagligt 1369, emedan alla hennes föregående män varit besläktade med herr Birger i fjärde led och hon dessutom burit honom till dopet. Gift 2:o med Katarina Pedersdotter i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1355 med riddaren Nils Dannes Turesson [Bielke af Åkerö, nr 8] i hans 2:a gifte. Gift 2:o 1361-08-18 på Karknäs, då hon fick Bo och Berga, båda i Lemnhults socken, Jönköpings län, i morgongåva, med väpnaren Nils Bengtsson [lejonansikte], död före 137(3), levde 1403, men arvskifte förrättades efter henne 1404-09-03. Troligen dotter av den småländske väpnaren Peder Karlsson (lejon).Barn:2. Birger. Riddare. Död omkr. 1446. Se tab 5.

 
Knutsson Trolle, Birger (I37570)
 
252

Birger Nilsson till Vinäs i Tjust tillhörde den gamla högadliga ätten Grip, med drotsen Bo Jonsson som mest ryktbar (eller beryktad) anfader. Birgers egen far blev som anhängare till kung Kristian II ihjälslagen under inbördesstriderna 1522, vilket inte hindrade att den till Danmark flyende sonen snart blev delaktig av kung Gustavs välvilja. Denna kulminerade 1533 när herr Birger fick träda i brudstol med kungens systerdotter Brita Joakimsdotter Brahe och samtidigt anförtroddes Läckö län i Västergötland. Det småländska Tjust hade han redan som förläning.(Källa: Lars-Olof Larsson - Gustav Vasa - landsfader eller tyrann?)Brita ligger tillsammans med maken Birger Nilsson Grip begraven i Västra Eds kyrka. Deras gravsten däremot är inmurad i Gumlösa kyrka. Det var inte den ursprungliga tanken. Högst sannolikt hände något under nordiska sjuårskriget som försenade transporten av gravstenen och som senare föranledde att stenen helt försvann. År 1850 upptäcktes gravstenen i en åker och sattes då upp i kyrkan i närheten - Gumlösa.

 
Nilsson Grip, Birger (I39128)
 
253

Birger Persson (Petersson) till Finsta, lagman i Uppland, far till den heliga Birgitta. Birgers morfar skall enligt en källa (Bo Theutenberg - Folkungar och korsriddare) ha varit Birger Skänkare från Småland.Birger var en av sin tids mäktigaste svenskar. Han stod i spetsen för den kommission, som utarbetade den 1296 antagna Upplandslagen. När han inte agerade lagman och riksråd eller for på pilgrimsfärd till Santiago de Compostela (i Spanien) hann Birger med att bygga upp en av dåtidens största svenska förmögenheter, med jordagods och järnhyttor utspridda i Uppland, Närke, Småland och Östergötland. Vid sin död 1327 var han en av rikets förmögnaste män. Kostnaden för hans pampiga begravning slutade på en summa av 234 mark penningar. Detta räckte till allehanda tyger, franskt och rhenskt vin och exotiska kryddor - saffran, kummin, ingefära, paradiskorn, kanel, peppar, anis, galangarot och inte minst socker, som nu för första gången omnämns i Sverige.Under medeltiden var vin inte var mans dryck i Sverige. Men till lagman Birger Perssons begravning levererade stockholmsköpmannen Konrad Arxö ett fat vitt vin á 4 mark, ett fat rött vin från La Rochelle á 12 mark och ett far Rhenvin á 8 mark.

 
Petersson (Finsta-ätten), Birger (I90688)
 
254

Birger Trolle.1 Uppgives hava varit identisk med väpnaren Birger Knutsson, som beseglade konung Birgers pantbrev 1318-02-27 på Småland med Visingsö till konung Erik Menved i Danmark.2Barn:Håkan Trolle. Se tab 2.Knut Trolle. Se tab 3.

 
Knutsson Trolle, Birger (I37574)
 
255

Birgitta (Brigida) var "oäkta" dotter till den norske kungen Harald Gille. Hon hade tidigare varit gift med svenske jarlen Karl Sunesson, som dock dog efter mycket kort äktenskap. Andra giftet är med Magnus Henriksson och efter hans fall gifter hon om sig för tredje gången med den mäktige svenske riksjarlen Birger Brosa, med vilken hon hade sönerna Filip jarl och Knut jarl samt dottern Ingegerd, gift med kung Johan Sverkersson.Efter Birger Brosas död 1202 levde drottningen Birgitta sina sista år i Riseberga nunneklosteri Närke och förmodas ha avlidit före 1210.

 
Haraldsdotter "Gille", Birgitta (I90635)
 
256

Birgitta Bengtsdotter, änka efter Erik Petersson, ger av sina gods i Resmo socken i "Borbo" härad på Öland till Vadstena kloster mot godset "Hiertanäs" i Korsberga socken i Njudung. Ersättning för sin mormors, fru Birgitta Magnusdotters, gåva till klostret. Vadstena 2 augusti 1452. (or. perg. RA 0101)

Erik Peterssons änka, Birgitta Bengtsdotter, ger godset "Achatorp" i Räpplinge socken i Slättbo härad på Öland till Vadstena kloster i vederlag för godset "Hiertsnäs" i Korsberga socken i Njudung, som hennes mormomder, Birgitta Magnusdotter, givit klostret men arvingarna ville behålla. Hennes måg Erik Ryning beseglar. Vadstena den 3 september 1457 (or. perg. RA 0101)

Birgitta Bengtsdotter, Erik Peterssons änka, ger alla sina ägodelar i Risby och i "Nolæ" (Böle?) i Ryssby sn till nunneklostret i Kalmar. Kalmar den 4 oktober 1474. (Or.perg. RA 0101)

Broder Laurens Nicolai, provincialprior, och broder Hans Georgij, prior i Kalmar, mottar två gårdar i Igelösa i Södra hd i Möre och ett kålgårdsrum (mellan hustru Birgittas, Erik Peterssons änkas, gård och klostret), som hustru Birgitta köpt av Jon Månsson; för detta lovas en mässa var fredag för hustru Birgittas, hennes mans och alla hennes barns själar. Kalmar den 20 januari 1477. (Or.perg. RA 0101) 
Bengtsdotter, Birgitta (I92468)
 
257

Birte Boström efter att ha genomgått Vä:s arvebog 1592-1614:"Ett skifte som säger oss att Elline Erick Piils är Povel Nielsen Guldsmeds svärmoder.Det framgår i detta, att Elline Erik Piils tidigare har varit gift med en Peder. Med denne Peder har hon barnen Rasmus Pedersen, Inger Pedersdotter ( g.m. Peder Kremmer) och Anne Pedersdotter ( g.m. Povel Nielsen guldsmed).Elline har också barn med Erick Nielsen Piil (skifte efter honom 1602). Dessa var Niels Ericksen, Johanne Ericksdotter ( död före d.25 nov. 1602) och Anne Ericksdotter ( dödföre d.25 nov. 1602).Erick Nielsen Piil kan vara identisk med byfogden i Vä Erick Nielsen som nämns 1594 d.11 nov.( sid.21).Vad gäller släktnamnet Piil, så kan det vara Rasmus Pedersen som tagit sin styvfars namnPiil, eller så kan det vara Erick Nielsen som tagit sin hustrus f.d. makes namn. Se mintidigare uppgift om Peder Piil i Vä nämnd ca. 1570. ( Såvida inte båda hör till Piil släkten !) Här nedan följer skiftet ur Vä stads arvebok ( sidorna i denna ordning: 124, 123, 126,125, 128, 127)Första sidan , sid. 124, i original, resten moderniserade. Först vill jag dock nämna attskiftet egentligen är två skifte i ett. Dels emellan Elline och sonen Niels Ericksen och delsemellan Elline och alla hennes barn efter hennes två avlidna döttrar Johanne Eriksdt. och Anne Eriksdt., som var helsystrar till Niels Eriksen och halvsystrar till Rasmus Pedersen,Inger Pedersdt. och Anne Pedersdt.Rasmus Pedersen bör ännu vara ogift/omyndig.Att Povel Guldsmed löser ut de övriga arvingarna från deras delar som ej gick att skifta,tyder på att han är gift med en av döttrarna, vilken då måste vara Anne Pedersdotter.VÄ STADS ARVEBOGsid.124 - SCHIFFTE EFFTER SALIG EHRICK PILLWy effterschreffne Suend Gurressön paa Rasmus Pederssöns wegne, och Jörgenn Haagenssön raadmand wdj i Whae, Knud Lundebeck byfogett, och Johan Nibur borger Ibd. paa Niels Erickssöns wegne giöre alle weterligt att wdj dag dhen 25 noumbris Anno 1602 warw wy sampligenn forsssamlitt her wdj Whae offuer itt wenligt och rett christelige schifftefört immellom Ellina Erick Nielssönns paa dhen ene och hendis sönn paa dhend andenn side, och sidenn imellom foren. Elline Ericks paa dhend ehne och hindis börnn allesamenn huisdennom arffueligenn kunde tilfalde effter thuende deris söschind som er wed döden affgangen wed naffn sid.123 - Johanne och Anne Eriksdaatter, vilka förenämnda tvenne barns arvelott blev skiftad uti nio systerparter, som är första Ellina deras moder två lotter, Rasmus Pederssönn två lotter, Niels Erichsönn två lotter, Inger Pedersdaatter en lott, Anne Pedersdaatter en lott.Då först blev vad tenn och koppar där fants skiftat mitt uti två parter och Ellina ErickNielssöns anammade halvparten och Niels Ericksönn sin part. Vad de andra nio systerlotter efter dessa avdöda syskon sig belangar var mycket ("wolarlige"?) att skifta, där för köpte Pouell Guldsmed det till sig och skall giva alla medarvingarna där xwij (daler?)Sedan haver alla arvingarna frivilligen det och tillagt, att förenämnda Elline ErikNielssöns skall "forlodis" uttaga, som är först en uppredd säng och ett förgyllt bälte som Salige Erick gav henne till fästens gåva.Likaså en bryggekittel som står uti ("hiernen"?) och allt bryggeredskap, sammaledes bänkedynor på bänkarna omkring stuffan, med ett flamskt var och ett nytt sytt var vid"wij" eller sex alnar lång som var pålagt.Sammaledes blev alla sängkläder mitt itu skiftat, så och linkläder och bänkekläder, så envar anammade sin anpart, undantagandes Rasmus, hans part, som hans moder honom skyldig för hans anpart uti en dundyna en daler.Likaså ett hyende och en pude förutan var, värderat för 1 daler, ett hörgarnslakan för "iij" (daler?) sid.126 - Sedan tillfaller Niels Ericksönn detta efterskrivna gods. Först en daler uti endundyna, som hans moder skall behålla. ( Härefter tilldelas han en brännvinspanna, en deltextilier m.m.)Sedan är till den veterlig gäld beräknat som här följer, först.Rasmus Pederssönn - ("L"?) wij dalerTill skolan - xxwj dalerRäntepenningar därav - ij dalersid. 125 - Hanss Kiönn uti Åhus - xx dalerJörgen Haagenssönn - xx dalerAssmus Wissman - xiij dalerLauretts uti "Hoffby" - wiij daler(o.s.v.)Här emot är och den tillstående gäld beräknat, som Elline Erick Nielssöns skall inkrävaoch till sig anamma, och behålla där av uti den motstående gäld så vitt som det kan tillräcka.Först Anna Peder Grydstöbers ( o.s.v)Yttermera vad fänad där var blev värderat. Vilket Ellina skall behålla och därför skallbetala uti den utstående gäld, som är först ett par stude - wiij daler, en häst för iiij daler, enko - xw (skilling?) sid.128 - Likaså en jordfiering för xxx daler som hon i lika måtto skall behålla och betala uti gälden.Nock haver hon till sig anammat xxxij lod silver för xiiij daler.Och bliver de ännu skyldiga uti den motstående gäld allesammen - (..?) xxiij daler närden tillstående gäld som föreskrivet står är fråndragen, som belöper sig in summa (..?) xwiijdaler xiiij skilling.Sedan blev gården anslagen och värderad för trehundrade daler eftersom den tillförne värderat är, var utav Elline Erick Nielss skall behålla den efterstående gäld som är förenämnd (......).Och härmed är all gälden betalad och klargjort.Bliver behållandes uti gården alla arvingarna till godo ii (...?) xxwij daler ij(skilling?), här av tillkommer Elline till hennes part halvparten som är Lxxxwiij "dl" xij skilling. Av den andre halvparten som är överbliven tillkommer Niels Erickssön av halvparten som är x ("L"?) iij daler xiiij skilling, som honom tillkommer av sitt fäderne uti förenämnde gård vid torget.Sedan blev den andre överblivne fjärde part skiftat och delt uti nio systerlotter,belöper sig på var lott iiij daler xw skilling ij alb. ("Jd" ?), som alla arvingarna ännu tillstår utiförenämnda gård vid torget.Vad sig belangar den gård som beligger vid hästetorget, skall stå förenämnda Elline(merckis." ?) och alla hennes barn till godo och riktigt skifte, var efter sin anpart, så väl somden husleja som där årligen av sig går.Sedan haver förenämnda Elline Erick Nielssöns tillsagt och givit hennes son NielsEricksönn en uppredd säng, när han den en gång behöver och på äskar.Sammaledes sid.127 - en guldring som han stax haver till sig anammat och detta för vad korn och malt, (..) salt, humle och allt annat vad som ännu är oskiftat och blev uti gården efter hans salige fader.Och yttermera haver hon och alla arvingarna (.....) och givit honom en Bentt Schaaningsuti Folkestorp hans handskrift lydandes på 12 daler honom att vara Salige Erick Nielssönskyldig.Härmed äro de alla och var för sig på alla sidor vänligen välförlikt och förnöjet, så detackar deras moder och alla var för sig för gott redeligt och riktigt skifte uti alla "maader",dess till yttermera vittnesbörd haver förenämnda män tryckt deras signeter här nedan för " datumut supra."------------------------------------------------------------Kristianstad byting 1617 d.8 sept.Ett mål där Lille Lasse beskyllt Fayer skräddares hustru för att ha stulit "2 allenleeridt fraa Elline Per Pils".Några rader längre ned nämns det vara från Elline Erik Piils hon stulit "leeridt". EnligtRasmus Piil och Niels snedker, så har Elline Erik Piils aldrig beskyllt Fayer eller hans hustruför någon stöld.Elline nämns ej salig i detta mål, men att man inte inhämtar hennes vittnesmål kaninnebära att hon är avliden, eller så är hon för sjuk att höras. Att Elline först kallas "Elline PerPils" får vi väl ta som en bekräftelse på att hennes första make var Peder Piil.(uppgiftslämnare: Birte Boström, Malmö)------------------------------------------------------------I boken Staden vid Helgeå, utgiven i anledning av Kristianstad 350 - års jubileum finnsmycket läsvärt. Man finner t.ex. på sid. 231 - 233 en taxering över byggnader i Vä ( förmodl. ej alla), där Pouell Gulldsmeds gård taxeras till 150 daler. Från sid. 236 upptas en förteckning, gjord av författaren, över de första kända tomtägarna i Kristianstad. På sid. 237 - 238, Söndre gaden, östra sidan, en tomt utan nummer (nuv. Hesslegatan) Elline Erik Piils, från Vä. Sid. 241,Östre gaden, västra sidan, nr.28 (nuv. Hesslegatan) Ellina Erich Piils, från Vä. Dessutom nämns på sid. 204 - 205, gällande ägoförhållandena kring Stora Torg. "I kvarteret söder om torget ( Frimurarhotellet) hade rådman Hans Klaussen, den berömde silversmeden, tagit hand om den vänstra hörntomten, medan hans kollega Povel Nielssen, tidigare byfogde och senarerådman, bodde i mitten." (På sid.220 kan man läsa att dessa båda gårdar förvärvades på1630-talet av Christoffer Ulfeldt, som rev dem, och byggde ett stenhus här på 1640 - talet.)På sid.213 finner vi följande rader: "i slutet av år 1616 hade guldsmeden Povel Nielssen framträtt för bytinget med anledning av hans svärmor, Ellinna Erich Piils, som byggt ett stichehus på sin tomt ( vid nuv. Ö.Storgatan nr.28)"----------------------------------------------------------------Birte Boström:ELLINE, känd i Vä 1602, död i Kristianstad omkr. årskiftet 1617/18. Gift med 1:a PederPiil, känd i Vä ca. 1570. Gift med 2:a Erik Nielsen Piil, skifte efter honom d.25 nov. 1602.Barn i 1:a äktenskapet:1) Anne Pedersdatter, känd 1602, gift med Povel Nielsen, guldsmed, byfogde i Vä, rådman i Kristianstad - Se senare!2) Inger Pedersdatter, känd 1602, död i Kristianstad kort före d.9 apr. 1627. Gift med1:a Hans Reiff Bardsher i Vä, död före d.31 aug. 1603 dåskifte efter honom hölls. Gift med 2:aPeder Christensen Kremmer (krämare), byfogde i Kristianstad, död 1628. ( Han gifte om sigefter Ingers död. Inga barn till honom finns)Ingers barn: a) Karine Hansdatter, k.1603, död före 1627. b) Morten Hansen, skräddare, k.1603 - 1623, död före 1627, gift med Else. Deras dotter Inger Mortensdatter blev giftmed Daniel Leppin, borgare i Kristianopel, som d.20 sept. 1644 i Rådhusrätten ger avkall försin hustrus Inger Mortensdatters arv åt hennes Salig förmyndare Rådman Niels Povelsens barns förmyndare.3) Rasmus Pedersen Piil, guldsmed ( krämare) i Vä/Kristianstad, känd från 1602, levde d.8juni 1634, men är död d. 22 febr 1635.Gift med Lucie omkr. 1610.Hon Hon var då änka efter Mickell Felbereder, skifte efter honom 1609 d.29 dec. i Vä. De hade två barn, Susanne Mickelsdt. och Hans Mickelsen.Rasmus barn: a) Peder Rasmusen, känd 1636 - 37Barn i 2:a äktenskapet:4) Johanne Eriksdatter, död före d.25 nov. 16025) Anne Eriksdatter, död före d.25 nov. 16026) Niels Eriksen, känd 1602.

 
Elline (I4692)
 
258

Birte Boström efter att ha genomgått Väs arvebog 1592-1614:"Ett skifte som säger oss att Elline Erick Piils är Povel Nielsen Guldsmeds svärmoder.Det framgår i detta, att Elline Erik Piils tidigare har varit gift med en Peder. Meddenne Peder har hon barnen Rasmus Pedersen, Inger Pedersdotter ( g.m. Peder Kremmer) och Anne Pedersdotter ( g.m. Povel Nielsen guldsmed).Elline har också barn med Erick Nielsen Piil (skifte efter honom 1602). Dessa var Niels Ericksen, Johanne Ericksdotter ( död före d.25 nov. 1602) och Anne Ericksdotter ( dödföre d.25 nov. 1602).Erick Nielsen Piil kan vara identisk med byfogden i Vä Erick Nielsen som nämns 1594 d.11 nov.( sid.21).Vad gäller släktnamnet Piil, så kan det vara Rasmus Pedersen som tagit sin styvfars namnPiil, eller så kan det vara Erick Nielsen som tagit sin hustrus f.d. makes namn. Se mintidigare uppgift om Peder Piil i Vä nämnd ca. 1570. ( Såvida inte båda hör till Piil släkten !) Här nedan följer skiftet ur Vä stads arvebok ( sidorna i denna ordning: 124, 123, 126,125, 128, 127)Första sidan , sid. 124, i original, resten moderniserade. Först vill jag dock nämna attskiftet egentligen är två skifte i ett. Dels emellan Elline och sonen Niels Ericksen och delsemellan Elline och alla hennes barn efter hennes två avlidna döttrar Johanne Eriksdt. och Anne Eriksdt., som var helsystrar till Niels Eriksen och halvsystrar till Rasmus Pedersen,Inger Pedersdt. och Anne Pedersdt.Rasmus Pedersen bör ännu vara ogift/omyndig.Att Povel Guldsmed löser ut de övriga arvingarna från deras delar som ej gick att skifta,tyder på att han är gift med en av döttrarna, vilken då måste vara Anne Pedersdotter.------------------------------------Vä stads arvebok 1603 d.31 aug. ( sid. 137,139,140,142)Skifte mellan Inger Sal. Hans Bardshers och hennes två barn Mothen och Karine Hansdotter. Förmyndare för barnen är Pouell Guldsmid och Johann Nibur. Det omnämns att Inger skallgifta om sig med Peder Kremmer. Inger är identisk med Inger Pedersdotter, syster till Anne Pedersdotter som var Povel Nielsen Guldsmeds hustru.

 
Pedersdotter Piil, Anne (I4698)
 
259

Birte Boström skriver:Karen/Carine Povelsdatter, nämns ej bland Povel Nielsens arvingar d.2 mars 1640 och bör vara avliden före detta datum. Hon nämns i Bytinget d.22 okt. 1627, då Peder Povelsen är instämd för 116 dlr, som hans syster Karen Povelsdatter lånat till deras bästa av PerOlssen i Vinslöv. Likaså nämns hon d. 10 mars 1634 i Bytinget, då Peder Poffuelsen är instämd för varor som hans hustru Birgete och hans syster Carine uttagit hos Johan Christensen. Karen var troligtvis ogift.

 
Povelsdotter, Karen (I5848)
 
260

Birte Boström:I Lunds stifts landebok, utgiven av K.G. Ljunggren och Bertil Ejder i skriftserien Skånsk senmedeltid och renässans 5,sid. 175 -178, Vä socken, finns på sid.177 upptaget under "Waeboe" kyrkas inkomster, jordskyld till kyrkan, bl.a. Pedir Pill.Tillkomstid för landeboken ca. 1570"Emellertid finns inga som helst bevis för att denne Peder Pill skulle vara rätt fadertill Pofwel Nilssons hustru, även om antagandet förefaller trovärdigt.

 
Piil, Peder (I4699)
 
261

Birte Boström:känd 1602, död i Kristianstad kort före d.9 apr. 1627. Gift med 1:a Hans Reiff Bardsher iVä, död före d.31 aug. 1603 dåskifte efter honom hölls. Gift med 2:a Peder ChristensenKremmer (krämare), byfogde i Kristianstad, död 1628. ( Han gifte om sig efter Ingers död. Inga barn till honom finns)Vä stads arvebok 1603 d.31 aug. ( sid. 137,139,140,142)Skifte mellan Inger Sal. Hans Bardshers och hennes två barn Mothen och Karine Hansdotter. Förmyndare för barnen är Pouell Guldsmid och Johann Nibur. Det omnämns att Inger skallgifta om sig med Peder Kremmer. Inger är identisk med Inger Pedersdotter, syster till Anne Pedersdotter som var Povel Nielsen Guldsmeds hustru.Se tidigare uppgifter om Peder Christensen Kremmer, byfogde i Kristianstad och hanshustru Inger Pedersdt., samt hennes arvinge pigebarnet Inger Mortensdt. som hade Niels Povelsen som förmyndare.

 
Pedersdotter Piil, Inger (I4723)
 
262

Bland Sjörups kyrkoräkenskaper av år 1668 omnämns att en solskiva eller ett solur skulle uppställas på Sjörups kyrkogård. I samband med denna omnämns Helje Larsen. Ev. var det han som skulle anskaffa denna (?).Han brukade Rynge nummer 2 vilken gård senare övertogs av sonen Petter. (Förekommer även på sid. 54 i Johan Nilssons släktkrönika - "En skånsk bondesläkt från Ljunits härad")

 
Larsen, Helje (I193)
 
263

Blev bortgift med Magnus Barfot vid ett fredsmöte i Konungahälla 1103. Hon fick en stor hemgift i form av ett stort antal gårdar. Hon gav en del av dessa till sin systerdotter Ingeborg vid dennes bröllop.Saxo omtalar att Margaretas delning av arvet efter fadern Inge d.ä. orsakade mångårig svår osämja mellan daner och svear. Likväl hade hon själv planerat giftermålet för brorsdottern Ingrid Ragvaldsdotter och systerdottern Ingeborg av Ryssland, för att därigenom bereda ynnest åt sin son Magnus Nielsson. Denne erhöll en betydande godsmassa i Västergötland och utsågs efter Inge d.y. död till göternas konung.

 
Ingesdotter, Margareta "Fredkulla" (I90137)
 
264

Blev först Kung över Östergötland efter sin faders död, från ca: 1130 över hela Sverige till sin död 1156.Han byggde en domkyrka i gamla Uppsala och i Linköping. Grundade klostret i Alvastra som uppkallades efter sin första hustru Ulfhild eller Alfhild = Alfhildsrum = Alvatrum = Alvastra. Klosterbygget påskyndades av biskop Gille som samtidigt anlade Nydala kloster. Efter Ulfhilds död gifte han snabbt om sig med Rikissa som blivit änka när hennes man Magnus Nielsson stupade i slaget vid Fotevik 1134. Hon överlevde honom med 9 år och dog 1165.Hans maktcentrum låg kring Kaga i Östergötland, men även vid södra Omberg där Sverkersgården låg.Lär även ha hållit hov på Axevalla slott i Västergötland.1152 blev han av påvens legat Nicolaus krönt i Linköpings domkyrka.Blev mördad av sin dräng vid Ålebäcken i Alvastra när han var på väg till julottan i Tollstad kyrka 1156. Bakom mordet låg Magnus Henriksson som ville ha makten i Sverige.Sverker (Sverkerska ätten). Kung av Sverige ca mellan 1130 och 1156. Storman från Östergötland, erkänd som svearnas kung i början av 1130-talet, som götarnas ca 1134, mördad 1156 25/12. Sverkers födelseår är okänt. Under hans regering gynnades kyrkan och kloster grundades; 1153 hölls kyrkomötet i Skänninge och peterspenningen infördes. Upplandsbiskopen flyttade från Sigtuna till Gamla Uppsala. Sverker blev stamfader för den sverkerska ätten, som utdog 1222 med Johan Sverkersson. Sverker mördades juldagen 1156, enligt en gammal uppgift på väg till julottan. Begravd i Alvastra, Västra Tollstad (E). Till hans minne uppfördes det s k sverkerskapellet i närheten av klostret. Vid Alebäcks bro intill Alvastra, dit traditionen förlägger mordet, uppställdes 1896 en tre meter hög minnesten. Gift med efterföljande ana. Död 1156 25/12 i Västra Tollstad

 
Kolsson, Sverker "den äldre" (I91329)
 
265

Blev ihjälslagen av en väderkvarn.

 
Andersson, Måns (I98489)
 
266

Blev skild från sin man genom kyrkans och påvens påtryckningar för att de var kusiner.Hon bosatte sig i Västergötland där hon ägde gods och gårdar. Där grundlade hon Gudhems kloster och blev dess första abedissa cirka 1059. Benediktinernunnor

 
Anundsdotter, Gyda (I92613)
 
267

Blev utropad som Kung i Östergötland Försökte ta makten i hela Sverige mot Knut Eriksson. Stupade i Bjälbo 1169 mot Knut Eriksson

 
Sverkersson, Kol (I92621)
 
268

Bo Andersson (översiktstab. 1, till Hov i Hällstads socken, Älvsborgs län och sedan 15033 Säby i Vings socken, Älvsborgs län. Levde 1510, men var död 1526 4, då «hustru Ingrid i Hov» nämnes bland rusttjänstskyldige Västergötland. Gift (enl. riddarhusgenealogien) med Ingrid Jönsdotter, dotter av Jöns Pedersson (Ulfsax, nr 107) och Märta Olofsdotter (äldre stenbocksätten), men troligare med Ingrid Andersdotter, dotter av häradshövdingen i Vedens härad, väpnaren Anders Pedersson (Stierna), till Hov och Säby och Kerstin Esbjörnsdotter Bååt.Barn:Jöns Bosson. Slottsfogde. Se Tab. 2.Olof Bosson d. ä. Se Tab. 3.Anders Bosson. Häradshövding. Se Tab. 6.Ingrid Bosdotter. Var gift.

 
Andersson, Bo (I32819)
 
269

Bo Jonsson Grip (ca 1330-1386) var rådsherre och marsk under Magnus Erikssons regeringstid. I riksrådet fanns även hans vän och kollega, Karl Ulfsson av Ulvåsa, den heliga Birgittas äldste son.Bo Jonsson dominerade i några årtionden det politiska livet i Sverige. Han var den främsta företrädaren för den svenska rådsaristokratin som 1365 gjorde Albert av Mecklenburg till landets kung och fördrev Magnus Eriksson. År 1369 blev han kungens officialis generalis (högste ämbetsman).Genom arv och mycket fördomsfria metoder kom Bo Jonsson att kontrollera det största godsinnehavet någonsin i Sverige. Denne storman tillskansade sig genom politiska och ekonomiska medel 1 500 gårdar i 350 socknar från Kalmar upp till Dalarna. Han ägde vid 1300-talets mitt över 1/3 av dåtida Sverige och blev däregenom den största jordägaren i landet.Från Gripsholm behärskade han hela Mälardalen, södra Norrland, hela Finland samt söderut stora delar av Västergötland, östra Östergötland och smålandskusten.Bo Jonsson Grip ägde ett dussintal befästa slott, bland annat finska Åbo, Tavastehus och Viborg, svenska Kalmar och Nyköping, plus dem han själv låtit uppföra - Bjärkaholm, Ringstaholm och Gripsholm, hans ögonsten. Han vistades med förkärlek på sin borg Gripsholm, som dock fick sitt nuvarande utseende först på Vasatiden.Han var i praktiken Sveriges mäktigaste man och ledare för rådets och adelns kamp mot kungamakten och det tyska inflytandet. Vid hans död 1386 uppstod tvist om hans ofantliga arv mellan kung Albrekt och drottning Margareta, varvid den senare segrade.Bo Jonsson Grip var gift två gånger: först med den rika Margareta Porse, som dog efter en kort tid i barnsäng. Bo Jonsson Grip lät förlösa barnet, en son, med kejsarsnitt men barnet dog efter bara en dag. Ryktet säger att han lät utföra operationen för att få arvsrätten efter sin hustru.Andra äktenskapet ingicks med en vacker tyska, Margareta Dume, som lär ha haft många beundrare. En av dessa var Karl Nilsson, en frälseman från Södermanland. Han fick svärdet i sig en dag när han stod framför själva högaltaret i Stockholms gråbrödrakyrka. Det sades att Bo Jonsson Grip hade skuld, trots att han hade vittnen som svor på att han inte varit närvarande i kyrkan. Men nio dygn senare var Karl Nilssons gods i Bo Jonsson Grips ägo…Han gjorde i sitt testamente frikostiga gåvor till kyrkor och kloster han stödde aktivt det nyupprättade Vadstena kloster och han lät översätta Alexandersagan till svensk vers. För att förhindra att länen och därmed den politiska makten efter hans död skulle övergå till kung Albrekt förordnade han i sitt testamente en särskild grupp stormän ("B:s testamentsexekutorer") att förvalta hans län och gods.Bo Jonsson Grip är begravd i Vadstena. Ingen vet hur han såg ut, men eftermälet har gjort honom liten och sned och vanställd, puckelryggig och ful. Mätningar av skelettet i mausoleet i Vadstena har delvis bekräftat det ryktet.

 
Jonsson Grip, Bo (I37550)
 
270

Bodde i "Yskahylt" (Brask, s. 152) eller "Sleshvlt" (Anna Pedersdotter Bielkes släktbok. f. 49 c, RHA) eller "Tisenhult" (Gen 18, f. 93). - Gift med Elin, dotter till Erland Nilsson i Röplinge, Reftele sn, Västbo hd, Småland.

 
Pedersson (Liljesparre), Jöns (I103515)
 
271

Bodde ännu år 1703 kvar å nummer 2 i Rynge, tillsammans med brodern Petter och modern Karna. I Katslösa blev N.H. rusthållare under nummer 54 i generalmönsterrullan.

 
Heljesson, Nils (I176)
 
272

Boel Bengtsdotter, liksom hennes make, förekommer i Helmer Frennings släktredogörelse i Släkt & Hävd 1972 nr. 1-3: "B.B var gift första gången 1703-07 med änklingen Jöns Trulsson, åbo på Busjö nr. 1 åtminstone från 1690. Från detta äktenskap är en son och två döttrar kända. I andra giftet föddes två söner och sex döttrar varav en son och två döttrar dog som barn och den andre sonen övertog hemmanet. I sin dödsattest i Bromma kyrkbok benämnes B.B. som "nämndemannens mor".

 
Bengtsdotter, Boel (I2893)
 
273

Boel Hansdotter. Född 24/1 1695 i Trelleborg (M) (N Ottosson). Död 7/3 1762 i Trelleborg (M). Gift 23/2 1724 i Trelleborg (M) (Nils-Yngve Herrström) med Lars Davidsson. Jordbrukare. Född 30/5 1699 (Boken om "Una Hansa-släkten ..."). Död 21/2 1786. Lars brukare nr 93 i Trelleborg. Enligt H Lindahls "Nummersättning" (1963) fanns 1857 ej mindre än 5 fastigheter och ägare å detta nr, som 1963 motsvarade Norregatan 16,18, 20, 22 och 24. En i Una Hans-släkten som bott här är målarmästare O Landgren. Bouppteckningen efter Boel Hansdotter upptar 11 hästar, vilket tyder på att gården varit en av de större i Trelleborg. Följande är citerar ur den första upplagan: "Lars Davidsson var son till David Larsson och Hanna Pehrsdotter. Vid hans dop 1699 var Johanna Pehr Pehrs susceptrix, sannolikt mormor till barnet. Bland vittnena märks Bengta Lars Lars, Pehr Mårtensson, som var Boels morbror och senare gift med hennes syster Bengta, vidare Pehr Larsson, som 1712 blev gift med Boels äldsta syster Johanna, och Britta Jacob Vävers. Av särskilt intresse är namnen Pehr Larsson och Bengta Lars Lars (Lars Larssons hustru). Var Pehr Larsson bror till David Larsson och dessa söner till Lars Larsson och hans hustru Bengta? Eller var Lars Larsson bror till Pehr och David? Snarast det senare. Dödboken förtäljer att 1714 26/2 dog Lars Larsson Möllare 49 år, alltså född ca 1764, och 1716 19/1 Lars Lars hustru Bengta 51 år, alltså född ca 1764. Det stämmer ju bra med Pehr Larsson född ca 1673. Det troliga är då, att denne varit bror till Lars Larsson respektive David Larsson. En annan möjlighet att lösa gåtan om David Larssons och Pehr Larssons härkomst är, att 1711 29/11 dör Lars Bengts hustru 71 år. Hon skulle alltså vara född ca 1640. När Pehr Larssons son Jöns, min farmors mormors far, döptes 1722 var Elna Ola Pehrs barnbärerska. Hon hette Elna Bengtsdotter. Ola Pehrsson var nämndeman och dog 1730, 69 år gammal, alltså född ca 1660. Här kan finnas ett sammanhang. 1671 års jordrevningsprotokoll upptar bland de skattskyldiga i Trelleborg en Lars Bengtsson, vars jord beräknas ge ca 36 tunnor spannmål. Var Lars Bengtsson far till Pehr Larsson respektive David Larsson? Olof Christoffersson född 1869, (se namnregister) hävdar i privata anteckningar, förvarade å musèet i Trelleborg, att Pehr Larsson, hans förfader, är son till Lars Andersson och Bengta Söffrensdotter och att Lars Andersson är son till Anders Pehrsson död 1665 och Karna Pehrsdotter död 1658, vilkas epitafium finns i kyrkan i Trelleborg. I decimantboken, tiondelängden, för 1630-talet nämnes enligt O C, Pehr Pehrsson (Pedersen), som bonde å sjunde gården i Trelleborg, eventuellt vara far till Anders Pehrsson och född ca 1570. Jag refererar här O C:s version utan att våga ta ställning till det tydligen svåra problemet. Möjligen kan senare forskning leda till resultat". Följande tillägg enl Sven Johansson: "Den i texten nämnde David Larssons föräldrar är inte Lars Larsson och hustrun Bengta och fadern är ej heller Lars Bengtsson. I bouppteckningen 1729 i Hammarlöv efter avlidne Jöns Larsson nämnes att brodern David Larsson i Trelleborg blev förmyndare för dottern Boel. Jöns Larsson vigdes i Skegrie den 1 juli 1700 med Anna Jönsdotter. Vigselnotisen anger att han var född i Ståstorp. Fadern var Lars Pehrsson och modern Elsa Davidsdotter. År 1689 den 17 november vigdes i Västra Tommarp, Per Mattsson, född i Gässie med Britta Larsdotter. Hon var dotter till Lars Persson och Elsa Davidsdotter i Ståstorp enligt vigselnotisen. Således är David och Jöns Larsson, samt Britta Larsdotter syskon. Jöns bosatte sig i Trelleborg strax efter giftermålet. Bodde på nr 50 enligt katekismilängden år 1702. Familjen flyttar till Hammarlöv nr 11 ca 1711. Systern Britta blir bosatt i Skegrie å nr 12. Lars Persson, Ståstorp, dog 1696, född ca 1626, hustrun Elsa dog 1712, född ca 1634. Änkan Elsa omgift 1696 med Lars Andersson. Vid dop hos David Larsson och Hanna Andersdotter i Trelleborg år 1706 den 2 februari nämnes styvfadern Lars Andersson från Ståstorp som vittne. Vilket var då David Larssons hustrus rätta namn? I deras äktenskap föddes 6 barn åren 1695 till 1707. Vid dopet, när sonen Lars föddes 1699, kallas hustrun Hanna Pehrsdotter, vid övriga dop Hanna Andersdotter. I dödboken 1745 kallas hon Johanna Hansdotter. Hon avled 1745 25/1, 80 1/2 år gammal. Läsning av notiser i Trelleborgs kyrkoböcker aktuella år ger en sammanfattande bedömnig, att hennes namn var Hanna Andersdotter. Vigselnotis för David och dödsnotiser för hustrur före 1745 har ej påträffats. Felläsning när det gäller Lars Larsson. Vid dopet 1699 då David Larssons son Lars föddes var Bengta Lars Laxon vittne, inte Bengta Lars Lars bodde på nr 105 i Trelleborg 1702. Var gift med Lars Laxon. Deras namn var Lars Andersson Laxon och Bengta Mattsdotter enligt dopnotiser 1692 11/10 0ch 1694 28/1. Dessa båda förekommer som vittnen vid barndop hos David Larsson och hustrun Hanna Andersdotter. Det var möllaren Lars Jönsson som dog 1714 26/2, inte Lars Larsson. 1716 19/1 dog Lars Laxons hustru Bengta, 51 år gammal och 1718 14/4, Lars Laxon 56 år gammal. Elna Ola Pehrs namn var Elna Svensdotter, född i Skanör 1672, 24 post trinitatis. Fadern Sven Andersson.Ovanstående Pehr Larson är svår att utreda. Pehr Larsson och Anna Clausdotters son Lars döptes den 13/11. Jämför texten under Johanna Hansdotter. Deras dotter Boel föddes den 5/12. Några andra barn har inte påträffats. Vid dopet 1696 är bröderna David Larsson och Jöns Larsson i Ståstorp vittne. Efter ca 1700 har inga notiser påträffats om Pehr Larsson och hustrun Anna i Trelleborgs kyrkoböcker. Att det är samma Pehr Larsson som återvänder till Trelleborg ca 1710 är ej bevisbart och det samma gäller om Pehr är broder till David Larsson. Beträffande Pehr Mårtensson, gift med Bengta, se repektive tabell. Far: David Larsson. Född omkring 1665 i 8, Ståstorp, Västra Tommarp (M) (Peter Hall). Död 29/11 1750 i Trelleborg (M) (C:2). Mor: Hanna Andersdotter. Född omkring 1665 (Sven Johansson). Död 80 1/2 år gammal 25/1 1745 i Trelleborg (M) (Sven Johansson).

 
Hansdotter, Boel (I6139)
 
274

BOEL, född i S. Villie den 17 september af föräldrar Swän Tuesson och Elna Larsdotter christnades den 23 dito. Testes: Olof Mårtensson, Olof Jönsson, Boel Nils Lars och Kierstena Kämpe, Karna sahl. Friedrich bar barnet.

 
Svensdotter, Boel (I1090)
 
275

BOEL, född i Trunnerup den 21 december af föräldrar Olof Jönsson och Sissa Christophersdotter. christnades den 26 dito. Testes: Anders Jönsson, Nils Jönsson, Anders Nilsson, Erland Nilsson. Bengta Anders Åges bar barnet.

 
Olsdotter, Boel (I755)
 
276

Bonden Holger Månsson värbar, har en ung dräng Nils Hansson värbar 1671. 
Månsson, Holger (I2801)
 
277

Bonden Mårten Andersson död, änkan har sin styfson Jöns Trulsson värbar Bussjö Nr 4. 
Trulsson, Jöns (I2894)
 
278

Bonden Nils Andersson gammal, har en dräng Lars Persson 1671. Delar gård med Nils Mårtensson värbar, men hans fader Mårten Nilsson gammal och oduglig. ÄvenNils Olufsson, Måns Jönsson och Trulls Olufsson som har en styfson Sven Larsson. Nils Andersson och Måns Jönsson brukade även Katslösa nr 8.I 1683 och 1696 års mantalslängder nämns en Erland Nilsson som dräng på Katslösa nummer 2. I katekismilängden gällande år 1683 står han skriven som son där. Bonden hettedå Matz Jöransson och hans hustru Ehlin Larsdotter. Med andra ord har av allt att döma denna Ehlin Larsdotter varit gift en gång tidigare, med en man vars förnamn varit Nils (Uppgiftfrån forskning av förre stadsarkivarien Lennart Tomner i Malmö). På Katslösa nummer 2 fannsföre Matz Jöranssons tillträde mycket riktigt en Nils Andersson, med andra ord ElinLarsdotters förste make och därmed Erland Nilssons fader. Vid Nils Anderssons frånfälle ungefär 1683 gifterElin om sig med Matz Jöransson (som ibland benämnes Jörgensson i katekismilängden) som därmed blir ny bonde på Katslösa 2.

 
Andersson, Nils (I185)
 
279

Bor på Lars Månssons jord i ett gatuhus nr 5 Ditlöf Wäfver år 1671.

 
Ditloff (I938)
 
280

Bortrymd 1814, skilsmässa 1816

 
Larsson, Nils (I51689)
 
281

Bouppteckning 1748-26 17481007, först gift med Nils Jönsson. Arvtagare sonen Jöns Nilsson i Bökevik, avlidne sonen Abraham Nilsson i Häggatorp, avlidna dottern Elin Nilsdr gift med Börje Carlsson i Raskamåla, yngsta sonen Nils Nilsson i Torneryd. Närvarande. Samt andra kullen efter Måns Hansson enda sonen Olof Månsson. 
Olofsdotter, Ingeborg (I20274)
 
282

Bouppteckning 1753-07.Kerstin Nilsdotter Västra HallenArvtagare: son Gise, son Per som är död och efter sig lämnat en son 12 år, sonen Jöns Hallenberg i Ystad, dottern Karin som varit gift med Sven Johansson i Västra Hallen och efter sig lämnat en son 10 år gammal, dotter Botil, dotter Elin, dotter Ingrid vilken är gift med Gise Nilsson i Västra Hallen.Arvsskiftet betygas af: Gise Nilsson i Västra Hall på sin hustru Ingrids vägnar, Gise Jonsson i Siggamåla, Sven Johansson i Västra Hallen på sin hustrus efterlevande sons vägnar, Måns Knutsson Snabb i Tararp på Per Jonssons vägnar som omyndig.  
Nilsdotter, Kerstin (I31241)
 
283

Bouppteckning 1753-10Nils Aronsson i Västra Hallengift med Signel BengtsdotterArvtagare: son Aron Nilsson varit gift, men nu död efterlämnat en son. Måns Nilsson varit gift nu död och även efterlämnat en son. Son Nils gift i gården, Anna gift med Tore Nilsson i Bäckasjögärde, Estrid Nilsdotter gift med Olof Jonsson i Skörje, Lusse Nilsdotter gift med Ingemar Persson i Lockansmåla, Ingeborg gift med Per Jonsson i gården.

 
Aronsson, Nils (I42960)
 
284

Bouppteckning 1762-22 17620306 Olof Jonsson i Skörje gift med Estrid Nilsdr, Arvtagare son Jon Olsson avlad med förra giftet, Per Olsson 12, Karin Olsdr 15, Kerstin Olsdr 6, Signel Olsdr 4.Övriga anhöriga på de omyndigas vägnar bevakade Nils Börjesson i Smedamåla och Per Larsson i Silpinge, på änkans vägnar Nils Nilsson i Hallen, på sonen Jon Olssons vägnar Nils Persson i Skörje. 
Jonsson, Olof (I44850)
 
285

Bouppteckning 1765-25 17650601 Ingrid Larsdr i Skärvgöl.Arvtagare sönerna Jeppe Larsson i Värmanshult, Carl Larsson i Skärvgöl och Kerstin Larsdr gift med Jöns Isaksson i Lockansmåla och döda sonens barn Nils Larsson 15, Cajsa Brita 12.Övriga anhöriga på de omyndigas vägnar morbröderna Anders Larsson i Skallevraket och Nils Larsson i Kåraryd. 
Larsdotter, Ingrid (I30157)
 
286

Bouppteckning 1765-55 17651027 Nils Sventesson i Norra Siggamåla gift med Elisabet Månsdr, Arvtagare sonen Svente och Anders myndiga, Måns 12, dotter Märta gift med Anders Andersson i Tjurkhult, Ingeborg 23, Gunna 19, Ingier 16.Övriga anhöriga på änkans vägnar dess systerman Nils Olsson i Dångemåla. På de omyndigas sida Sven Jönsson i Östra Hallen, Carl Gummesson i Bokön.

 
Sventesson, Nils (I20073)
 
287

Bouppteckning 1790 nr 1 17900507 Estrid Nilsdtr i Skörje.Gift med Jöns Svensson. Arvtagare sonen Per Olsson i Östra Hult, dottern Karin gift med Gumme Månsson i Ulfsmåla, dotter Kerstin gift med Clemmet Josefsson i Öljehult, dotter Signel 32 år. Fastighet 1/8 mtl Skörje. 
Nilsdotter, Estrid (I42966)
 
288

Bouppteckning 4/7 1773 i vilken bl.a. halvsysterdottern Anna, gift med smeden Petter Larsson, nämns. Nils Trulsson dog barnlös och därför räknas i det närmaste alla hans släktingar upp i denna bouppteckning: "Halvsysters barn Anders Rasmusson i Solberga "Halvsysters barn: Nils Rasmusson i Hassle-Bösarp, frälsebonden Hans Rasmusson i Norra Vallösa, änkan Pernilla Rasmusdotter (gift m. Nils Larsson i Snårestad), änkan Hanna Rasmusdotter (gift med skräddaren Johan Jönsson i Snårestad), Tyre Rasmusdotter (gift med rusthållaren Anders Larsson i Hassle-Bösarp). Nils Trulssons gravsten är ännu bevarad, inmurad i kyrkomuren på Solberga kyrkogård (1997).

 
Trullsson, Nils (I1110)
 
289

Bouppteckning den 2 january efter encklingen Mattis Jonsson i Espelund under Kornalycke, 3 st. arvingar, sonen Sven Mattisson härstädes, sonen Johannes Mattisson i Malmskälla under Öjasjömåla, samt dotter Christina gift med Johannes Pettersson under Långasjömåla.

 
Jonsson, Mattis (I42)
 
290

Bouppteckning den 21 october efter ryttaren Hendrik Ekewal i Yttre Källehult, närvarande änkan Sara Månsdotter, sonen Johannes Hendriksson myndig, Magnus 20 år, dotter Catrina 11 år, till förmyndare antogs Jon Svensson i Hagabygget, bouppteckningsmän Lars Svensson och Håkan Svensson.

 
Jönsson Ekevald, Hendrick (I547)
 
291

Bouppteckning efter Anders Nilsson förrättades den 18/4 1763, utdrag:"...bouppteckning och werdering efter...Anders Nilsson i Skiewarp som döde d. 3 April ochefter sig lemnad änckan Karna Jönsdotter och et barn dotteren Karna 5 åhr gammal och anhöriga närwarande husmannen och skreddaren Nils Mårtensson i Skiwarp den afled sösterman och halfsöstermannen åboen Ohla Nilsson i Skiewarp".--------------Anders Nilsson var gift med Karna Jönsdotter, född c:a 1716 och död i Skivarp 7/4 1782.

 
Nilsson, Anders (I4760)
 
292

Bouppteckning efter Boel Mårtensdotter själv förrättades den 30/1 1783. Här nämns följande släktskaper: broder till den avlidna var åbon Anders Mårtensson i N.Vallösa. Brodersöner till den avlidna var Rasmus Andersson, drängen Mårten Andersson och Nils Andersson från N.Vallösa. Klockaren Ahlgren från Skårby gift med den avlidnasbroderdotter Anna Maria Andersdotter. Syster till den avlidna var Kjerstina Mårtensdotter, änka efter åboen Sven Mårtensson i Södra Villie. Systerdottern Elna Jönsdotter var ogift med systersonen Jöns Olsson var bosatt i V.Nöbbelöv.

 
Mårtensdotter, Boel (I810)
 
293

Bouppteckning efter Börje Pettersson förrättades den 17/3 1817. Han efterlämnade änkan Bengta Nilsdotter samt en enda bröstarvinge, nämligen dottern Anna som vid denna tid var gift med åbon Jöns Jönsson som övertagit Ekarp 4.  
Pettersson, Börje (I319)
 
294

Bouppteckning efter dannemannen Tufve Jönsson i Långasjömåla, änka Elin Jönsdotter, 6 st barn, sonen Jöns Tufvesson 23 1/2 år gammal och myndig, sonen Arfvid 15 3/4 år, Johannes 11 år, Magnus 1/3 år, dotter Kierstin 6 år, dotter Lena 3 1/3 år, dess skyldeman Per Johansson i Skyttamåla. Fastighet 1/8 ting Långasjömåla har Tufve dels som arv efter sin moder dels som byte mot hustruns ärvda jord i Ulfsryds storegård, där han sin siukliga söster föder upptages till 100 D smt. 
Jönsson, Tufve (I102)
 
295

Bouppteckning efter denna kvinna förrättades den 13/7 1672, sid. 207 (Ystads Rådhusrätt FII:2 samt Y.R. FII:4:189). Birte Boström, Malmö, skriver år 2001:"I Malmö rådhusrätt nämns år 1681 en guldsmed Christian Winecke i Köpenhamn.I Ystad St:a. Maria räkenskaper nämns en Hans Warnike år 1580 och 1596 Kirstine Wernicks.I Danske kancelliets brevböger 1622 förekommer en avdöd apotekare i Viborg, som på sid.375 kallas Jörgen Werneche, sid.443 Jörgen Werner och på sid. 572 Jörgen Werniche."Efternamnet Wernich/Warnich leder tankarna till Tyskland. Mycket riktigt finns det där enort med detta namn. Men också i Sverige har det under tidernas lopp funnits fler personer med det ovanliga efternamnet Wernich"Befallningsman Olof Wernich, död 7 april 1752 i Brestorp, Hässleby, Jönköpings län, 94 år gammal och således född omkr. 1658. Födelseorten har jag ej funnit. Han bodde i Skyttla, senare i Markestad, Höreda socken (Jönk) och var gift med en ej namngiven dotter till regements- och stadskirurgen Baltzar Schultz och dennes hustru Catharina Hierpe. Nämnde Olof W. hade fyra barn: 1/Beata född 1701 i Skyttla, Höreda, död 1759 på Brestorp, Hässleby. Gift 1724 med kronolänsmannen Johan Nilsson Blohm på Brestorp; 2/Helena Catharina född 1702 i Skyttla, Höreda; 3/ Ewa född 1704 i Skyttla, Höreda; 4/Lorentz född 1708 i Markestad, Höreda. Kanske var Olof Wernich befryndad med amiralen Olof Wernich, adlad Wernfeldt (??). I Göteborg bodde under 1700-talet en Wernichsläkt, nämnd i Albert Sandklefs bok Allmogesjöfart på Sveriges västkust 1575-1850. Kanske är det fråga om skilda, obefryndade släkter med samma namn. Kanske finns någon anknytning någonstans?

 
Hansdotter Wernich, Marna (I311)
 
296

Bouppteckning efter frälsehusmannen Hans Bengtsson i Erikstorpshus, Lyngby som efter sig lämnat enckan Kjerstina Hansdotter, barnen Mårten 31 år, Nils 30 år, Bengt 25 år, Lasse och Anders 18 år samt dottern Ingar 22 år gamla, å de omyndigas vägnar var närvarande svågrarna skomakaren Johan Persson från Hessleberga och förra åboen Sone Hansson från Genarp.Debet 6, kredit 0.

 
Bengtsson, Hans (I36)
 
297

Bouppteckning efter husmannen Nils Hansson som efter sig lämnat enckan Kerstina Nilsdotter och barnen Hans Malmgren 28 år, skomakaregesäll, vistas i Stockholm, Anders 22 år, Ola 20 år, Nils 19 år, Ellna gift med gårdsdrengen Ola Håkansson från Ebbesjö, Mätta 17 år, Hanna 15 år.Närvarande bl. a. den avlidnes svåger åboen Lars Persson i Gärdslöv och husmannen Per Månsson från Börringegods å de omyndigas sida.Debet 141, kredit 69. 
Hansson, Nils (I38)
 
298

Bouppteckning efter Håkan Olsson förrättades den 28/11 1815 (Ljunits häradsrätt).Håkan Olsson var gift med Silla Nilsdotter, född i Stenby 1768 och död i Mossby 17/111850. Hon gifte, vid Håkans tidiga frånfälle, 19/7 1816 om sig med skomakaren Lars Nilsson,född 30/6 1785 och död 14/3 1854. 
Olsson, Håkan (I512)
 
299

Bouppteckning efter Ingeborg Jönsdotter i Ulfsryds storegård, kvarlämnade var mannen Per Jönsson och 6 barn, barn i första giftet var dotter Elin Jönsdotter gift med Tufve Jönsson i Långasjömåla, Anna Jönsdotter gift med Håkan Svensson i Djuramåla Jostagårdstorp, sonen Abraham Jönsson i Inlockahult, i andra giftet Hillena gift med Bengt Olsson i Ulfsryd, afledna dottern Catharina gift med Per Eriksson i Kroksjömåla och sonen Petter Persson alla myndiga, sonen Johannes omyndig

 
Jönsdotter, Ingeborg (I1859)
 
300

Bouppteckning efter Karna Andersdotter förrättades 13/12 1790 (Lj:s häradsrätt AIa:16:4):Enligt denna efterlämnade hon tre bröstarvingar: sonen Anders Nilsson i Slimminge,dottern Karna gift med husmannen Per Jeppsson i Slimminge samt dottern Hanna gift med åbon Mårten Nilsson i Ekarp. Med sin siste man hade Karna inga barn.

 
Andersdotter, Karna (I413)
 

      «Föregående «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 158» Nästa»

Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Bo Lindkvist.